Adatkezelési Nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a drgolyaugyved.hu (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője, Dr. Gólya Adrienn ügyvéd (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el, mivel az Adatkezelő célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldalon adataikat megadó Ügyfél személyes adatainak védelmét.

A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével az Ügyfél hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

ADATKEZELŐ ADATAI

Székhely: 3300 Eger, Eszterházy Tér 8. 3/304
Adószám: 56350133-1-30
Elérhetősége: drgolya.adrienn@gmail.com
Tárhely Adatkezelő/Adatfeldolgozó Dr. Gólya Adrienn
Cím: 3300 Eger, Eszterházy Tér 8. 3/304
Adószám: 56350133-1-30
E-mail: drgolya.adrienn@gmail.com

TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSE ÉS ELFOGADÁSA

Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával az érintett kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat, vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte. Egyes külön esetekben specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az érintettek külön tájékoztatást kapnak.

    I. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI HÁTTERE

Az Adatkezelő az alábbi jogszabályokra tekintettel határozza meg a tevékenységéből eredeztethető adatok kezelését:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);
 • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban: Btk.);
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.);
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Fgytv.);
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatása

Jelen fogalmi meghatározások megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező rendelkezéssel

 • Adatkezelő: jogi személy, amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
  végrehajtatja (Infotv. 3. § (9));
 • Közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval (Infotv. 3. § (9a));
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolás a, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS – minta, íriszkép) rögzítése is (Infotv. 3. § (10));
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége (Infotv. 3. § (17));
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele (Infotv. 3. § (11));
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele (Infotv. 3. § (12));
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel (Infotv. 3. § (18));
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges (Infotv. 3. § (13));
 • Ügyfél/Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (Infotv. 3. § (1));
 • Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (Infotv. 3. § (1a));
 • Személyes adat: az Ügyfélre vonatkozó bármely információ (Infotv. 3. § (1a, 2). A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható. Az Ügyféllel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a
  helyreállításhoz szükségesek (Infotv. 4. § (3)). 
 • Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézetimeggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok (Infotv. 3. § (3));
 • Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az Ügyféllel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat (Infotv. 3. § (4));
 • Hozzájárulás az Ügyfél akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Ügyfél nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez (Infotv. 3. § (7));
 • Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
  kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat (Infotv. 3. § (5));
 • Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy
  hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli (Infotv. 3. § (6));
 • Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), mely közigazgatási eljárás keretében jár el a személyes adatok védelme, illetve Unión belüli szabad áramlásának biztosítása érdekében autonóm közhatalmi szervként.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Ügyféllel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek (Infotv. 3. § (22))

 • Nyilvántartási rendszer: személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető (GDPR 4. cikk (6)).

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok (jelen szabályzat megalkotásakor az Infotv. és GDPR) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabályok által meghatározott fogalmak az irányadóak.

II. ADATKEZELÉS ELVE

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Infotv.-vel és a GDPR-al – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 

III. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyesadatok felvétele és kezelése az Ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható. Az Ügyféllel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Ügyfelet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem jogszabályok elveit. 

Ennek megfelelően biztosítja, hogy

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ügyfél számára átlátható módon történjen;
 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és csak a szükségesre korlátozódnak;
 • a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
 • a személyes adatokat csak olyan formában tárolja, amely az Ügyfelek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
  kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Ügyféllel létrejött szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

V . A KEZELT ADATOK KÖRE

A honlap ingyenesen, személyes adat megadása nélkül látogatható. A honlap böngészése során automatikusan rögzítésre kerülnek a felhasználó meghatározott technikai adatai, így a böngészőjének, operációs rendszerének típusa, látogatásának ideje. Ezek az adatok nem minősülnek a vonatkozó jogszabályok szerinti személyes adatnak és ezeket nem kapcsolja össze az Adatkezelő személyes adatokkal, továbbá a nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek. Az Adatkezelő kizárólag az Adatkezelővel a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel, valamint a honlapon található szolgáltatások igénybevétele során, az érintettek által önkéntesen, minden kötelezettségtől mentesen megadott személyes adatokat kezeli.

 

VI. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

Az Ügyfél személyes adatai kezelésének célja, hogy a Szolgálató az érdeklődésben foglalt szolgáltatások teljesítéséhez felhasználásra tudjon kerülni (olyan biztonságos felület, amelyen keresztül tud dokumentumokat küldeni vagy megosztani, illetve ügyfélkapcsolati adatok kezelését is el tudja végezni). Az Adatkezelő illetéktelen harmadik személyeknek az Ügyfél személyes adatait nem szolgáltatja ki.

Általános üzleti adatkezelés: Az Érintettel létesített jogviszony keretében átadott személyes adatok elszámolási, könyvelési, igényérvényesítési, kapcsolattartási, és egyéb általános célból történő kezelése. Ezen adatok kezelésének hiányában a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szerződést, nem tudja felvenni a kapcsolatot az Érintettel, nem tudja teljesíteni a számviteli- és adójogszabályokból eredő kötelezettségeit, valamint az adatkezelés elmaradása hátrányosan befolyásolhatja a Adatkezelő igény érvényesítési lehetőségeit.

Jogalapja: az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődés tartamáig, illetve a megrendelés lemondásáig vagy a törvényi előírás szerinti adatmegőrzésig tart.

 • GDPR 6. cikk (1) a) és/vagy c) és/vagy f) pontja, Számviteli tv. 169. § (1) – (2)

Az adatkezelés időtartama:

 • Polgári jogi igényérvényesítésével, illetve kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adatmegőrzés ideje a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § (1) alapján az érintett személlyel való polgári jogi jogviszony megszűnését követő 5 év.
 • Ha az adatokat a Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 168- 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Adatkezelő csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például
  szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 • Érdeklődés esetén és amennyiben a szolgáltatás nem került megrendelése az ajánlat lejártát követően azonnal törlésre kerül.

VII. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS ÉRVÉNYESíTÉSÜK (Infotv. 14-25. §, GDPR 15-21. cikk)

Az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli.

Az Ügyfél a drgolya.adrienn@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levél útján kérheti személyes adatai törlését az Adatkezelőtől. Az Ügyfél személyes adatait az Ügyfél kérelme nélkül is törli a Adatkezelő, ha annak kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein, de elsődlegesen írásos kérelme alapján.

Minden beérkező kérést az adatvédelmi nyilvántartásban kerül dokumentálásra.

Bármelyik eshetőség áll fenn, minden esetben írásban kell kérni, hogy az Érintetett által kerüljön megküldésre.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három munkanapon belül az Adatkezelő megválaszolja, illetve törlés esetén ezt megteszi.

Az Ügyfél személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az Ügyfél tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Adatkezelő csak az Infotv. 15. § (3) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

Az Adatkezelő kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében
meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében illetve az Infotv. 20. § – ában meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az Ügyfél személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – a céllal arányosan késleltethető – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben az Ügyfél az Adatkezelő felé írásos kérelme alapján tájékoztatást kér az adatai kezeléséről, őt az alábbiakról kell tájékoztatni:

 • Adatkezelő elérhetőségei;
 • személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja;
 • amennyiben az Adatkezelő jogos érdekében kezelik még az adatokat, úgy a jogos érdeket meg kell jelölni.

A tájékoztatás kérése díjtalan, és az Ügyfél részére a lehetőségekhez mérten a leghamarabb ki kell adni.

Az Ügyfél hozzáféréséhez való joga

Amennyiben az Ügyfél az Adatkezelőtől visszajelzést kapott, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz ezzel kapcsolatban információt kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Ügyfél személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
  ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ügyfél azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
  adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
  személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Ügyfélről gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
  információ.

Helyesbítés joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Ügyfél jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését, amelyet elektronikus úton vagy postai úton kérhet.

Törléshez való jog

Az Ügyfél kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Ügyfél elektronikus úton vagy postai úton kérheti adatait törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. Ekkor az Ügyfél:

 • vitathatja az adatai pontosságát;
 • adatai jogellenes kezelésére hívja fel a figyelmet, és korlátozza azok felhasználását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez
 • tiltakozott már az adatkezelés ellen, de az Adatkezelőnek mérlegelnie kell, hogy jogos indokai elsőbbséget élvez-e az Ügyfél jogos indokaival és kérésével szemben,
  ezért az adatok felhasználását korlátozza.

Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A korábban az Adatkezelő részére megadott e-mail címről érkezett igényt az Adatkezelő az Ügyféltől érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az Ügyfél akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta Ügyféli minőségét.

VIII. AZ ÜZLETI TITOK

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. A Ptk rendelkezéseivel összhangban az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (a továbbiakban: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet
hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez a jogosulttól független fejlesztéssel vagy jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá, továbbá az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg. Az Adatkezelő a tudomására jutott valamennyi üzleti titkot a fentiekkel összhangban kezel.

 

IX . AZ ADATKEZELŐ TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE

Az Adatkezelőt a fentieken túlmenően az Üttv. 9. §-ában foglaltakra figyelemmel titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, információt és tényt illetően, amelyről az ügyvédi tevékenységének gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszonymegszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség kiterjed az Adatkezelő által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, információt, adatot tartalmaz. Az Adatkezelőnél folytatott hatósági vizsgálat során az Adatkezelő nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja. Az
ügyfél, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. Az olyan tényről és adatról, amelyről az Adatkezelő ügyvédje, mint védő szerzett tudomást, az ügyvéd felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként. A titoktartási kötelezettség az Adatkezelőre, mint ügyvédi irodára és alkalmazottaira, az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselőire és alkalmazottaira, valamint az ügyvédi titok körébe eső adatot is tartalmazó elektronikus vagy papíralapú okiratok tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző természetes és jogi személyekre megfelelően irányadó. Dr. Gólya Adrienn ügyvéd székhely: 3300 Eger, Eszterházy Tér 8. 3/304 tel.: (+3630/457-2304, email: drgolya.adrienn@gmail.com; web: drgolyaugyved.hu.Az Üttv. 13. § (2) bekezdése szerinti, védekezés céljából készült irat hatósági, bírósági és más közhatalmi eljárásban bizonyítékként nem használható fel és közhatalmi szervek által nem
vizsgálható meg, nem foglalható le, illetve nem másolható le, annak felmutatása, átadása, az ahhoz való hozzáférés adása megtagadható. E jogairól az érintett lemondhat, kivéve, ha az irat büntetőügyben való védelemhez kapcsolódik.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2021. január 23. napjától visszavonásig hatályos. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Jelen
adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyar jog szabályai, így különösen az Infotv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.